Kreatívne riešenia za dostupnú cenu

Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá

Podmienky používania

Článok I. Úvodné ustanovenia

a) Prevádzkovateľom webových stránok umiestnených na doméne inr-creativedesign.eu je fyzická osoba
Elena Tóth Holiová – I&R Design,
IČO: 51 954 630,
DIČ:1082168329
so sídlom Kamenín 372, 943 57 Kamenín, zapísaná v živnostenskom registri okresným úradom v Nových zámkoch,č. živnostenského registra 440-38734, emailový kontakt: (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

b) Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok inr-creativedesign.eu upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej len „Používateľ).

c) Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok inr-creativedesign.eu. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok www.inr-creativedesign.eu potvrdzuje, že bol týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

d) Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ dodržiava taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Článok II. Obsah a použitie webových stránok

www.inr-creativedesign.eu

a) Prístup k webovým stránkam inr-creativedesign.eu a ich používanie Používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady súvisiace s prevádzkou elektronického zariadenia, či prípadne náklady na internetové pripojenie.

b) Obsah webových stránok inr-creativedesign.eu je tvorený predovšetkým textami, fotografiami, obrázkami a 360 stupňovými panoramatickými pohľadmi, ktoré boli na stránky umiestnené Prevádzkovateľom.

c) Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Prevádzkovateľa, s výnimkou, ktoré dovoľuje stanovený zákon ako napríklad použitie pre účely citácie alebo na východno-vzdelávacie aktivity.

d) Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií je zodpovedný Prevádzkovateľ.

e) Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok inr-creativedesign.eu nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu webových stránok môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku napríklad technickej chyby.

f) Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach inr-creativedesign.eu môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú Prevádzkovateľom kontrolované a Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej stránky, ani za škodu, ktorá môže vzniknúť Používateľovi v dôsledku jeho presmerovania.

Článok III. Podmienky ochrany osobných údajov

a) Používateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok inr-creativedesign.eu môže Prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov Používateľa môže dôjsť pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára. Osobné údaje, ktoré môže používateľ poskytnúť Prevádzkovateľovi sú:

meno a priezvisko
emailový kontakt
telefón

Používateľ v takomto prípade výslovne súhlasí so:

spracovaním získaných osobných údajov,
použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.
b) Legislatíva
Pri spracovaní osobných údajov postupuje Prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Informácie o zásadách a postupoch pri spracovávaní osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

c) Správca a spracovateľ osobných údajov
Vzhľadom ku skutočnosti, že Používateľ môže zanechať Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v zmysle bodu a), musí Poskytovateľ zobrať na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, sa Prevádzkovateľ stáva správcom ich osobných údajov a musí s nimi pracovať v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov a taktiež v súlade s GDPR.

d) Povinnosť Prevádzkovateľa ako spracovateľa osobných údajov
Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
1) spracovávať osobné údaje len na základe získaných pokynov používateľa,
2) zaistiť, aby sa všetci poverení pracovníci, ktorí se dostanú do kontaktu s osobními údaji, zaviazali k mlčanlivosti,
3) zabezpečiť vhodné technické a organizačné zabezpečenie, aby sa dosiahla úroveň zabezpečenia zodpovedajúca danému riziku. Technické zabezpečenie a správa osobných údajov je zabezpečené prostredníctvom poskytovateľa webových služieb WIX, ktorý zabezpečil prevádzkovanie webových služieb v zmysle nového nariadenia GDPR,
4) zohľadniť povahu spracovania a byť Používateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv subjektov údajov stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektov údajov),
5) byť Používateľovi nápomocný pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa článkov 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovávaných informácií,
6) bez zbytočného odkladu ohlásiť Používateľovi prípady porušenia zabezpečenia osobných údajov,
7) poskytnúť Používateľovi všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti a umožniť kontrolu splnenia uvedených povinností

 

e) Spracovanie dát
Na rôznych webových stránkach inr-creativedesign môžete byť vyzvaný k zadaniu informácií o vašej osobe. Tieto informácie Prevádzkovateľ nepoužíva iným spôsobom ako tým, ktorý je uvedený na rovnakom mieste ako výzva k zadaniu takýchto údajov. Všetky údaje sú spracovávané spôsobom a s obmedzeniami stanovenými v tomto dokumente.

f) Odmietnutie súhlasu s uchovávaniu informácií
Používateľ môže požiadať o vyradenie jeho osobných údajov z našej marketingovej databázy. Ak tak chce Používateľ urobiť, musí podať písomnú žiadosť (z emailovej adresy použitej pri registrácii) na emailový kontakt Prevádzkovateľa :
.

g) Zmeny v osobných údajoch
Odporúčame Používateľovi informovať Prevádzkovateľa v prípade aktualizácii osobných údajov.
h) Dobrovoľným súhlasom osobných údajov Používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú môže Prevádzkovateľovi spôsobiť.

i) Účelom spracovanie osobných údajov je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, za účelom vyriešenia dopytu, ktorý bol zo strany Používateľa.

j) Osobné údaje Používateľa nebudú zverejnené tretím osobám bez súhlasu Používateľa.

k) Oprávnenou osobou, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi Používateľa sa rozumie osoba, ktorá je s Prevádzkovateľom v pracovnoprávnom vzťahu, alebo osoba na základe poverenia Prevádzkovateľa. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá zodpovedá za spracovanie osobných údajov, môže Používateľ požiadať na základe písomnej žiadosť adresovanej Prevádzkovateľovi.

Článok IV. Používanie cookies

 

a) Používateľ berie na vedomie, že pri použití webových stránok inr-creativedesign.eu, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.

b) Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.
Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Nastaviť cookies podľa vašich predstáv môžete spraviť vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

Ako nastaviť cookies v prehliadači Chrome
Ako nastaviť cookies v prehliadači Firefox
Ako nastaviť cookies v prehliadači Internet Explorer
Ako nastaviť cookies v prehliadači Android

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org

c) Na monitorovanie svojich webových stránok Prevádzkovateľ používa analytický nástroj Google Analytics, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.
Služba Google Analytics Prevádzkovateľovi poskytuje anonymné štatistické informácie. Spracúva IP adresy a informácie zo súborov „cookie“ použitých na našich webových stránkach, takže vieme, koľko našich stránok bolo zobrazených, počet používateľov, aké prehliadače používajú (môžeme tak naše zdroje zamerať správnym smerom k maximálnej kompatibilite s väčšinou našich používateľov) a v niektorých prípadoch aj z akej krajiny, mesta alebo regiónu prichádzajú. Niektoré IP adresy a informácie zo súborov „cookie“ získané týmto poskytovateľom sú ním spracované mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Potvrdzujeme, že spĺňajú požiadavky EÚ na ochranu osobných údajov.

Ak ste sa rozhodli odmietnuť súbory „cookie“ služby Google Analytics, kliknite na tento odkaz:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

d) Prevádzkovateľa môžete kontaktovať aj prostredníctvom Facebooku – . Účelom spravovania údajov je zdieľanie obsahu webových stránok a prezentácií inr-creativedesign.eu. Používateľ sa môže prostredníctvom facebookovej stránky Prevádzkovateľa dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách a tiež si prezrieť fotky z vybraných projektov vizualizácie, či samotnej realizácii projektu. Kliknutím na “like” resp. „Páči sa mi“ na facebookovej stránke inr-creativedesignsúhlasí Používateľ, aby spoločnosť zavesila na jeho nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Prevádzkovateľ na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. Prevádzkovateľ publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný súhlas.
Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other

 

e) Za účelom prezentácie má Prevádzkovateľ aj svoj profil na sociálnej sieti Instagram – , kde prezentuje najmä fotogalérie 3D vizualizácií projektov, či následne z realizácií daných projektov. Kliknutím na “sledovať” súhlasíte so zobrazovaním fotografii uverejnených Prevádzkovateľom.

f) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach 3. osôb.

Článok V. Záverečné ustanovenia

a) Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.
b) Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
c) V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
d) Podmienky zverejňovania najmä fotogalérií jednotlivých projektov na webových stránkach inr-creativedesign.eu sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby.
Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 10.09. 2018.

Kontakt:
Elena Tóth Holiová – I&R Design
Kamenín 372, 943 57 Kamenín

tel: +421/908 109 870